DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE)

Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).


1. Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy.


UWAGA: Każdy z wyżej wymienionych środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów czy też wykorzystywany jest samodzielnie. Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Jeśli podatnik posiada ciągnik i przyczepę to oba te pojazdy stanowią odrębny przedmiot opodatkowania i mają odrębne stawki, których wysokość uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.
"Zespół pojazdów" nie jest przedmiotem opodatkowania, a jedynie wielkością, od której uzależniona jest wysokość płaconego podatku od niektórych środków transportowych podlegających opodatkowaniu (ciągniki, przyczepy i naczepy).


2. Podmiot opodatkowania

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku, gdy  środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.


3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje:

  • w przypadku nabycia środka transportowego niezarejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany,
  • w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
  • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

  • środek transportowy został wyrejestrowany,
  • wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności.
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego powoduje, iż podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek podatkowy istniał.


4. Stawki podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy określa Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały. - Uchwała Rady Miasta nr XVII/200/15 z dnia 25.11.2015r.5. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu tj. Prezydentowi Miasta, deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru  deklaracji na podatek od  środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025). Druk deklaracji dostępny jest na stronie:

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/289352/podatki_i_oplaty/


6. Korygowanie deklaracji na podatek od środków transportowych

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby podatnicy obowiązani są skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

UWAGA: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu skutkuje wygaśnięciem - w stosunku do danego pojazdu - obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w związku z czym, podatnik zobowiązany jest zarówno po otrzymaniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a także po jej wygaśnięciu, odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy.


7. Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płatny jest:

1. W dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego:

I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
II rata - do dnia 15 września danego roku.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Bank Handlowy w Warszawie S. A. 

Nr rachunku: 42 1030 1218 0000 0000 9040 1505.

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

Nr rachunku: 42 1030 1218 0000 0000 9040 1505,

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) pn. 8:00 – 18:00 wt.- pt. 7:30-15:30.

Wpłaty dokonywane w oddziale Banku Handlowego w Warszawie S. A. położonego przy ul. Mrongowiusza 7/15 oraz niżej wymienionych placówkach Banku Spółdzielczego wolne są od dodatkowych opłat:

- Filia Nr 2 w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 14c/e,

- Filia Nr 3 w Olsztynie, ul. Sucharskiego 4B,

- Filia Nr 4 w Olsztynie, ul. Jeziorna 1,

- Filia w Urzędzie Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1,

- Filia Nr 6 w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12.

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.