DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Dotyczy tylko osób prawnych.

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U., poz. 1381 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów położonych na terenie miasta Olsztyn.
 

1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Podatnicy podatku rolnego:

Podatnikami podatku rolnego, obowiązanymi do złożenia deklaracji i samoobliczenia podatku, są: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielem gruntu,
 • posiadaczem samoistnym gruntu,
 • użytkownikiem wieczystym gruntu,
 • posiadaczem zależnym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,
 • dzierżawcą, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w  części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych  wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

5. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli grunty  stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współposiadaczach lub współwłaścicielach.

Powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

6. Stawki podatku rolnego

Stawkę podatku rolnego dla:

 • gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężna 2,5 dt żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy),
 • pozostałych gruntów stanowi równowartość pieniężna 5 dt żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy).

7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać organowi podatkowemu jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

 • deklaracje na podatek rolny DR-1 wraz załącznikami, w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

8. Korygowanie deklaracji na podarek rolny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego np. grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności niż działalność rolnicza, zmieniła się powierzchnia gruntów  lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku rolnym, podatnicy składają w ciągu 14 korektę deklaracji stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

9. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,  15 września  i 15 listopada. Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.