DO-3 - Domki letniskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi formularz przeznaczony dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca (domki letniskowe) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe).

W przypadku stowarzyszeń ogrodowych za nieruchomość uważa się każdą działkę ogrodową oddaną w dzierżawę, zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 r., poz. 40).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za rok, w którym nastąpiła zmiana.