DO-1 - nieruchomości zamieszkałe

Uwaga

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. zmieni się formularz deklaracji DO1 - GOK nieruchomości zamieszkałe. Prosimy w związku z tym o nieskładanie deklaracji z wyprzedzeniem, ponieważ deklaracja zostanie złożona na nieaktualnym druku. Zajdzie konieczność jej ponownego wysłania.

Nowy wzór formularza zostanie udostępniony Państwu od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 to formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Olsztyn.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz 250 ze zm.).