DL-1 - deklaracja na podatek leśny

Dotyczy tylko osób prawnych.

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Zasady opodatkowania podatkiem leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. z 2013 r., poz. 465 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie lasów położonych na terenie miasta Olsztyna.


1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 


2. Podatnicy podatku leśnego:

Podatnikami podatku leśnego, obowiązanymi do złożenia deklaracji i samoobliczenia podatku, są: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami,
  • posiadaczami samoistnymi,
  • użytkownikami wieczystymi,
  • posiadaczami zależnymi  (w przypadku gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Osoby fizyczne składają deklarację podatkową na zasadach obowiązujących osoby prawne, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.


3. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.


5. Stawka podatku leśnego

Stawkę podatku leśnego dla 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena sprzedaży drewna określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy).


6. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi on wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 


7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy, na których ciąży obowiązek podatku leśnego są obowiązani składać do organu podatkowego jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru  ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

  • deklaracje na podatek leśny DL-1 wraz załącznikami - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym np. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne - zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym.


8. Korygowanie deklaracji na podatek leśny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, np. las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, uległa zmianie powierzchnia lasu lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku leśnym, podatnicy składają w ciągu 14 dni korektę deklaracji stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).


9. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek leśny  – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego  w terminie do 15 każdego miesiąca.

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że: w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.